ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสาวะถี

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลสาวะถี ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการฯ ดังกล่าว จำนวน 10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยมี ดร.ลัดดาวัลย์ สีพาชัย ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน ให้แก่ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน และผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นายจำปา สิงชมภู ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และ นางอุไรพร ถิ่นวิมล สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อาจารย์ภาคินี เปล่งดีสกุล และ อาจารย์ขวัญหทัย ธาดา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทางชุมชนให้ยกระดับสู่สากลต่อไป

]]>