ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งมอบความสุข มอบกระเช้าของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำโดย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมคาราวะและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ คณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มข. รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มข. รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2564 ทั้งนี้ได้อวยพรและหารือในการที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

]]>