ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ผมหอม สกุลไทย (ผญาย่อย)

ผมหอม สกุลไทย

ภูมิลำเนาเดิม บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เกิดเมื่อที่ 1 กุมพันธ์ พุทธศักราช 2501

ประวัติการศึกษานางผมหอม สกุลไทย สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหารและมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

นอกจากจะยึดอาชีการแสดงหลอลำผญาย่อยหัวดอนตาลเป็นอาชีพหลักแล้วในช่วงเวลาว่างจากการแสดงหมอลำ ยังได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกด้วยรางวัลและผลงาน ปี พ.ศ. 2528 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมเอเชีย ครั้งที่ 11 ณ ประเทศฮ่องกง ปี พ.ศ. 2538 ได้รับรางวัลผู้มีผลดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ( สาขาศิลปะการแสดง ) จากนักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 10 ปี พ.ศ.2550 เผลแพร่ศิลปะการแสดงหมอลำผญาย่อยหัวดอนตาล ผ่านรายการโทรทัศน์ “ รายการมองอีสาน” ศิลปินพื้นบ้านสานสังคม เทิดไท้องค์ราชัน “ลำผญาพื้นบ้าน” สถานีโทรทัศน์แห่งประไทย NBT ปี พ.ศ.2552 ได้รับประกาศยกย่อง “ หมอลำผญา” ให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2552