ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ปางสมาธิราบหรือปางตรัสรู้

พระไม้ปางสมาธิ เป็นปางที่อยู่อิริยาบถนั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ทั้งสองหวายวางซ้อนกันบนพระเพลา ส่วนมากพระหัตถ์ขวาจะวางทับพระหัตถ์ซ้าย แต่บางครั้งก็สลับกัน พบมากเป็นอันดับสองรองจากปางมารวิชัย โดยพบถึง 180 องค์

ปางสมาธิราบ

ขนาดความกว้างไหล่ 8 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 11 ซ.ม.

ความสูง 27 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 12 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานธรรมมาศ

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางสมาธิราบ

ขนาดหน้าตัก –

ความสูง 9 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 5.5 ซ.ม.

ลักษณะ ภาพวาดบนไม้

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางสมาธิราบ

ขนาดความกว้างไหล่ 3.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 3.5 ซ.ม.

ความสูง 9 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 3.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานเขียง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางสมาธิราบ

ขนาดความกว้างไหล่ 45 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 2.3 ซ.ม.

ความสูง 15 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 8.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักเคลือบสี ฐานครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางสมาธิราบ

ขนาดควากว้างไหล่ 7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 10.5 ซ.ม.

ความสูง 27 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 11 ซ.ม.

ลักษณะ นั่งขัดสมาธิ บนฐานครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางสมาธิราบ

ขนาดความกว้างไหล่ 6.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 10.5 ซ.ม.

ความสูง 34.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 13 ซ.ม.

ลักษณะ นั่งขัดสมาธิบนฐานเขียง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางสมาธิราบ

ขนาดความกว้างไหล่ 6.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 9 ซ.ม.

ความสูง 4.8 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 11 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานครึ่งวงกลม มีรอยร้าวตั้งแต่เกศาลงมาจนถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางสมาธิราบ

ขนาดความกว้างไหล่ 45 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5 ซ.ม.

ความสูง 14 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่งบนไม้แกะสลักฐานสี่เหลี่ยม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางสมาธิราบ

ขนาดความกว้างไหล่ 6.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 10 ซ.ม.

ความสูง 23 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 11 ซ.ม.

ความสูง 23 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 11 ซ.ม.

ลักษณะ นั่งขัดสมาธิบนฐานรูปดอกบัว

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม