ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

พระไม้ปางพิจารณาชราธรรมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่พระพุทธองค์ประทับจำพรรษา ณ บ้านเวฬุวคามในพรรษา พระองค์เจ้าทรงประชวรหนักเกิดทุกขเวทนาในที่สุดพระองค์ก็ได้ขับไล่พยาธิทุกข์ให้ระงับสงบลงไปด้วยอิทธิบาทภาวนา ครั้งหายประชวรพระองค์ได้แสดงธรรมแก่สาวก ” กายแห่งตถาคตย่อมเป็นหนึ่งเกวียนชำรุดที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ มิใช่สัมภาระเกวียนฉะนั้น” ลักษณะของพระปางนี้ทำเป็นประทับนั่งพระหัตถ์ซ้ายพระหัตถ์วางทับบนพระชานุทั้งสองข้างบางตำราเรียก ปางแสดงชราธรรม พระพุทธรูปปางนี้บางครั้งทำเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทก็มี

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 4.8 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6.9 ซ.ม.

ความสูง 23 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6.5 ซ.ม.

ลักษณะฐาน นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานเขียง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 5.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5.8 ซ.ม.

ความสูง 25.3 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 5.9 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานเขียง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 8.2 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 7.5 ซ.ม.

ความสูง 46.1 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 7.8 ซ.ม.

ลักษณะนั่ง ไม้แกะสลัก ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ความกว้างไหล่ 5.2 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5.8 ซ.ม.

ความสูง 18.8 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6.1 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักลงสี ฐานรูปดอกบัว มีรอยร้าวด้านหลังตั้งแต่เศียรลงมาถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 5.2 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6 ซ.ม.

ความสูง.23 ซ.ม.

ความกว้างฐาน6.1 ซ.ม.

ลักษณะ…นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานเป็นธรรมมาสน์

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 7 ซ.ม.

ความสูง 24 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 8.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง แกะสลักไม้ ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 6.7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6.9 ซ.ม.

ความสูง 30.7 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 8.6 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก.ฐานเขียงมีรอยร้าวตั้งแต่หน้าอกลงมาจนถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 5.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 9.5 ซ.ม.

ความสูง 25.9 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานสี่เหลี่ยม มีรอยร้าวด้านหลังตั้งแต่พระศอลงมาจนถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 2.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4 ซ.ม.

ความสูง 13.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 4.5 ซ.ม.

ลักษณะนั่ง ไม้แกะสลักฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 4.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4.5 ซ.ม.

ความสูง 20.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก เคลือบด้วยยางไม้ ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 4.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5 ซ.ม.

ความสูง 16 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานลายพื้นบ้าน มีรอยร้าวที่ขาลงมาถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5 ซ.ม.

ความสูง 18 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6.5 ซ.ม.

ลักษณะนั่ง ไม้แกะสลัก.เคลือบด้วยยางไม้ ฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 8 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 12 ซ.ม.

ความสูง 40.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 12 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักฐานรูปเขียง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดหน้าตัก 3 ซ.ม.

ความสูง 13 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก เคลือบสี ฐานครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 6 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6.7 ซ.ม.

ความสูง 34 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 7.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ด้านหน้าและด้านหลังมีรอยร้าวตั้งแต่คอถึงหลัง และมีรอยแตกที่ฐานด้านหลัง

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 9.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 14 ซ.ม.

ความสูง 30.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 15.5 ซ.ม.

ลักษณะนั่ง ไม้แกะสลัก ฐานครึ่งวงกลม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 5.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5.8 ซ.ม.

ความสูง 25.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 5.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 6 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6.5 ซ.ม.

ความสูง 22 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 7 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานครึ่งวงกลม ใบหน้าด้านซ้ายเสียหาย

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 4 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 3.9 ซ.ม.

ความสูง 13.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 35 ซ.ม.

ลักษณะ ไม้แกะสลัก เคลือบสี

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 4 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5.8 ซ.ม.

ความสูง 19.3 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 4.8 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 4.5 ซ.ม.

ความสูง 23.4 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 4 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรอยร้าวตั้งแต่คอถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 10 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 14 ซ.ม.

ความสูง 31.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 12.1 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักเคลือบด้วยยางไม้ ฐานรูปพาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 3.8 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6.5 ซ.ม.

ความสูง 20.1 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 7.2 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานรูปพาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 6.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 8.6 ซ.ม.

ความสูง 30 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 9.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 6.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 9 ซ.ม.

ความสูง 24 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 10.5 ซ.ม.

ลักษณะ ส่วนเศียรหาย

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 5.5 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 5 ซ.ม.

ความสูง 16 ซ.ม.

ความกว้าง –

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ไม่มีฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 6 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 7 ซ.ม.

ความสูง 23 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 9 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 7.9 ซ.ม.

ความสูง 31.2 ซ.ม.

ความกว้าง 7.5 ซ.ม.

ลักษณะ ประทับนั่งไม้แกะสลักมีรอยร้าวด้านหน้าตั้งแต่หน้าอกถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 9 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 8 ซ.ม.

ความสูง 34 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 7 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานสี่เหลี่ยม ด้านข้างซ้ายมือมีรอยร้าว

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 8 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6 ซ.ม.

ความสูง 31.3 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 6 ซ.ม.

ลักษณะ ไม้แกะสลักฐานสี่เหลี่ยม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 8 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 7.8 ซ.ม.

ความสูง 32.2 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 8.8 ซ.ม.

ลักษณะ ไม้แกะสลักฐานสี่เหลี่ยมมีรอยร้าวที่ส่วนหน้า

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดกว้างของไหล่ 9 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 8 ซ.ม.

ความสูง 34.1 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 8.5 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลักฐานสี่เหลี่ยม

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 4.3 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 2.5 ซ.ม.

ความสูง 12.6 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ส่วนล่างฝั่งซ้ายตั้งแต่เอวจนถึงฐานหาย

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 7 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 9 ซ.ม.

ความสูง 32 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 12 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก ฐานแกะสลักลายดอกไม้

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 9 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 9 ซ.ม.

ความสูง 31 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 9 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง ไม้แกะสลัก มีรอยร้าวบนหน้าลงไปถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ขนาดความกว้างไหล่ 6 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 9 ซ.ม.

ความสูง 30.5 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 10 ซ.ม.

ลักษณะ นั่ง บนฐานไม้แกะสลัก ครึ่งวงกลม มีรอยร้าวตั้งแต่ขาลงมาจนถึงฐาน

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม

ปางพิจารณาชราธรรม

ความกว้างไหล่ 8 ซ.ม.

ขนาดหน้าตัก 6.5 ซ.ม.

ความสูง 60 ซ.ม.

ความกว้างฐาน 5 ซ.ม.

ลักษณะ ยืน ไม้แกะสลัก แกะสลักตามลักษณะของไม้

แหล่งที่มา –

เจ้าของ ศูนย์วัฒนธรรม