ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

ปฏิบัติดีเว้นการยึดมั่นถือมั่นใน “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๕๖

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์วัฒนธรรม เครือข่ายองค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี ชมรมสมาธิและศีลธรรม ร่วมจัดกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” ครั้งที่ ๕๕ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พุทธศิลป์สถาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.หอมหวล บัวระภา ที่ปรึกษาด้านปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย อ.ดร.กิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยเมตตาแสดงธรรมโดย พระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร วัดป่าหนองหลุบ จ.ขอนแก่น

พระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร เมตตาแสดงธรรมเทศนาสรุปใจความสำคัญได้ดังนี้ การปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่การทำสมาธิและทำจิตให้สงบ โดยละเว้นจากความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทั้งนี้มองให้เห็นและพิจารณาสิ่งที่ๆ ในหลายๆด้าน ซึ่งมีทั้งด้านดีและด้านที่ไม่ดี ไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เราไม่สามารถบังคับได้ แม้แต่ร่างกายของเรา จิตใจของเรา ความสุข ความทุกข์ สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ควรไปยึดมั่นเหล่านั้นจะเป็นการสร้างความสุข และมองว่าความทุกข์นั้นอยู่กับเราไม่นาน เหล่านั้นคือ

สำหรับกิจกรรม “บำเพ็ญบุญบารมีบนวิถีชาวพุทธ” กำหนดจัดต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญของการทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญภาวนา และฟัง ธรรมเทศนา พร้อมร่วมกราบไหว้พระศรี ๕๐ ปี มข. พระพุทธรูปไม้ที่มีหน้าตักใหญ่สุดในอีสาน รวมถึงการร่วมปล่อยปลาสร้างกุศล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.๐ ๔๓๒๐ ๒๖๖๓ ภายใน ๔๒๓๐๑, ๔๔๘๙๓ (กำหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

]]>