ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บุดษา แถววิชา (หมอลำเรื่องต่อกลอน)

บุดษา แถววิชา

นางบุดษา แถววิชา เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๓ ปัจจุบันอายุ ๖๘ ปี เป็นบุตรคนที่ ๔ ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๕ คน สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สมรสกับนายสวัสดิ์ แถววิชา (ถึงแก่กรรม) ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๑๘ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไผ่เหนือ ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

นางบุดษา แถววิชา เป็นผู้ชื่นชอบการแสดงหมอลำมาตั้งแต่วัยเด็ก เป็นผู้มีพรสวรรค์ด้านการร้องหมอลำ มีน้ำเสียงที่ไพเราะ และเคยร่วมแสดงหมอลำในคณะหมอลำต่าง ๆ หลายคณะ เช่น คณะ ม.เจริญศิลป์คณะก้องสยาม คณะหนูระวงษ์ และคณะสีหราช เป็นต้น หลังจากได้ร่วมแสดงหมอลำกับหลายคณะ คนทั่วไปจึงเริ่มรู้จักในนาม “อุษาศิลป์ เพชรสยาม” ต่อมาได้ก่อตั้งคณะหมอลำเป็นของตนเองเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยใช้ชื่อคณะหมอลำว่า “รุ่งสวัสดิ์โชว์” ในเวลาต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะหมอลำ “หนึ่งในสยาม” นางบุดษา แถววิชาเป็นผู้มีชื่อเสียงด้านการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองขอนแก่น และได้ร่วมแสดงหมอลำจนเป็นที่รู้จักของผู้ชมทั่วไปหลายเรื่อง ได้แก่ ท้าวบอดตาใส อาวตาฟางพี่นางห่าวใส่ ผัวดีหลายเมียเลน่ ชู้ อำนาจเงินตราวาสนาผู้บ่าวแก่น้ำตาสาวลาว และสายเลือดเดียวกัน คณะหมอลำเรื่องต่อกลอนหนึ่งในสยาม โดยการนำของนายสวัสดิ์ แถววิชา และนางบุดษา แถววิชา ได้พัฒนารูปแบบการแสดงลำเรื่องต่อกลอนมายาวนานกว่า ๔๐ ปี จนมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ชมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

นางบุดษา แถววิชา นอกจากจะเป็นหมอลำที่มีน้ำเสียงไพเราะอ่อนหวานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนแล้วยังเป็นผู้มีความสามารถด้านการร้องสรภัญญะ เพลงกล่อมลูก และการประพันธ์กลอนลำ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในฐานะผู้ชนะการประกวดร้องเพลงกล่อมลูกจากโครงการเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำความรู้ความสามารถด้านศิลปะการแสดงหมอลำถ่ายทอดสู่บุคคลทั่วไป ได้แก่ เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ได้มีโอกาสร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมในงาน “สานสัมพันธ์ เผยแพร่วัฒนธรรมอีสาน” ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันนางบุดษา แถววิชา ยังทำงานเป็นจิตอาสา ช่วยงานสังคม ฝึกสอนร้องหมอลำแก่ชมรมหมอลำผู้สูงอายุ และให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถด้านการร้องหมอลำทำนองขอนแก่น ร้องสรภัญญะ และร้องเพลงกล่อมลูก ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอีสานสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมเรื่อยมา

ด้วยเกียรติประวัติและความสามารถอันโดดเด่นด้านศิลปะการแสดงหมอลำ นางบุดษา แถววิชา (หมอลำอุษา แถววิชา) จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำเรื่องต่อกลอน) พุทธศักราช ๒๕๖๑ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป