ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บุญศรี พลตรี (ดนตรีพื้นบ้าน แคน)

บุญศรี พลตรี

ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ 169 หมู่ที่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เกิดเมื่อวันที่ 15 เดือนตุลาคมพุทธศักราช 2492

ประวัติด้านการศึกษา ปี พุทธศักราช 2502 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านโนนจิก ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในระบบการศึกษานอกโรงเรียนเป็นลำดับต่อมา

อาชีพนายบุญศรี พลตรี เป็นศิลปินอิสระด้านการดนตรีพื้นบ้านอีสานด้านเป่าแคนและพัฒนามาสู่การเป่าแคนในรูปแบบประยุกต์มาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ในการทำหน้าที่ในด้านการปกครองท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2545 ได้รับความไว้วางใจให้เป็นสารวัตรกำนันต่อเนื่อง 4 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ ก.ท.ม. ในระดับหมู่บ้าน และในปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบันได้รับคัดเลือกเป็นกรรมสภาวัฒนธรรมของอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น แม้ว่าจะมีบทบาทด้านอื่นแต่นายบุญศรี พลตรี ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรเผยแพร่วัฒนธรรมอีสานการเป่าแคนให้กับโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐมาโดยตลอด

รางวัลและผลงาน ปี พ.ศ. 2517 เริ่มพัฒนาด้านแสดงดนตรีพื้นบ้านอีสานด้านการเป่าแคน ปี พ.ศ. 2524 เป็นศิลปินอิสระด้านการแสดงการเป่าแคนและประยุกต์สู่การนำกลอนลำมาใส่ในการเป่าแคน ปี พ.ศ. 2533 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดหมอลำกลอนระดับภูมิภาค จากสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 ขอนแก่น ปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน มีบทบาทด้านการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านด้านดนตรีอีสาน โดยเฉพาะการเป่าแคน จนได้รับเชิญเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้กับโรงเรียน สถาบันการศึกษา และร่วมเข้าแสดงเป่าแคนในงานประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่นและในระดับภูมิภาคมาโดยตลอด