ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บุญช่วง เด่นดวง (ลำกลอน)

บุญช่วง เด่นดวง

เกิดเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2488 อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร สำเร็จการศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านกระจาน ตำบลป่าติ้ว อำภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และได้รับปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฎศิลป์และละคร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ปี พ.ศ. 2551

ผลงานสำคัญเป็นที่ปรึกษาสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากรสาธิตการขับลำหมอลำกลอนและบันทึกเสียงให้แก่นิสิตระดับปริญญาโทคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการประกวดหมอลำกลอนย้อนยุค ชิงถ้วยพระราชทาน สำงานศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ร่วมแสดงงานแสง สี เสียง เรื่องสินไช ในวาระ 72 ปี เทศบาลนครขอนแก่น มีผลงานลำกลอน 12 ชุด เช่น คุยเฟื่องเรื่องซาอุ ประวัตพระธาตุพนม ประวัติเวียงจันทร์ ล่าสุดชุด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เกียรติประวัติ ได้รับโล่ศิลปินดีเด่นภาคอีสาน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินพื้นบ้านมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลดีเด่นแห่งปี รางวัลเพชรสยาม สาขานาฎการพื้นบ้านประจำปี 2549จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม เนื่องในวโรกาสสิริราชสมบัติครบ 60 ปี