ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บุญชื่น เสนาลาด (ศักดิ์สยาม เพชรชมพู) (ขับร้องเพลงลูกทุ่ง)

บุญชื่น เสนาลาด

ภูมิลำเนาเดิม หมู่บ้านนานกเขียน ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เกิดวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 5495ประวัติการศึกษา นายบุญชื่น เสนาลาด สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านหัวช้าง ตำบลโคกก่อ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

อาชีพ ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรตั้งแต่ปีพ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งรับขับร้องเพลงลูกทุ่งในงานประเพณีและงานรื่นเริงต่างๆ

รางวัลและผลงาน

– ปี พ.ศ. 2511 ได้ร่วมแสดงและขับร้องกับคณะรำวง “ดาวอีสาน”

– ปี พ.ศ. 2511-2512 ได้ร่วมแสดงกับคณะสุภีร์คะนองศิลป์ที่จังหวัดขอนแก่น

– ปี พ.ศ. 2516-2517 ได้บันทึกผลงานเพลงชุดแรก “ ตามน้องกลับสารคาม” ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

– ปี พ.ศ . 2519-2520 บันทึกผลงานชุดทุ่งกุลาร้องให้

– ปี พ.ศ. 2522-ปัจจุบัน มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงกับค่ายเพลงและผลิตผลงานใหม่ส่วนรางวัลที่เคยได้รับ อาทิ ปี พ.ศ. 2520 รางวัลเกียรติยศงามมกรรมดนตรีอีสานครั้งที่จากชมรมชาวอีสานแห่งประแห่งไทย และปี พ.ศ. 2534 ได้รับรางวัลเกียรติคุณผู้ขับร้องเพลงลูกทุ่งดีเด่น(เพลงทุ่งกุลาร้องให้) เป็นมรกดแกว่งลูกทุ่งไทยจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เนื่องในงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ภาค 2 ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี