ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชย (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน แคน)

บัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชย

นายบัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชย เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๖ ณ บ้านหนองตาไก้ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด

นายบัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชย สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองตาไก้ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายบัวชัยศิลป์ เป็นศิลปินพื้นบ้านอาวุโสชาวร้อยเอ็ดท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในเรื่องการบรรเลงแคนที่ไพเราะและหาตัวจับได้ยาก นายบัวชัยศิลป์เริ่มเข้าสู่วงการด้วยการตระเวนประกวดตามอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดร้อยเอ็ด และกวาดรางวัลชนะเลิศไปหลายเวทีการประกวด โดยได้ใช้ชื่อ “บัวตูม แคนเสน่ห์” ในการเข้าประกวดทุกครั้ง

ผลงานที่น่าภาคภูมิใจของนายบัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชย คือการได้รับรางวัลศิลปินดีเด่นแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ที่สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง ๙ จากพล.อ.อ. สมบุญ ระหงษ์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ ในฐานะที่เป็นผู้สืบสานถ่ายทอด เผยแพร่ ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (แคน) จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องจากประชาชนและสังคมทั่วไป ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาดนตรีพื้นบ้านที่วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองและวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี และมีส่วนสำคัญในการปลุกปั้นให้สถาบันนาฏศิลป์ในภาคกลางมีชื่อเสียงด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน

นอกจากนี้นายบัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชย ยังมีบทบาทในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะดนตรีพื้นบ้านอีสานอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับของลูกศิษย์ โดยได้เปิดศูนย์การเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสานขึ้นที่บ้านพักของตน เปิดสอนให้เยาวชนในชุมชนทั้งใกล้และไกล รวมถึงเป็นวิทยากรอบรมดนตรีพื้นบ้านให้กับหน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่นโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร และสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในด้านการเผยแพร่ สืบสาน และอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสานนั้น นายบัวชัยศิลป์ ได้เข้าร่วมเป่าแคนในงานสำคัญต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การเผยแพร่การแสดงที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๓ และได้เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินวงโปงลาง ที่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดเมื่อพุทธศักราช ๒๕๕๓ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาดนตรีพื้นบ้านที่วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด

นายบัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชย ได้อุทิศตนทั้งกายและเวลา ในการปลุกปั้นให้สถาบันนาฏศิลป์ในภาคกลางได้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน ตลอดจนสละพื้นที่ในการอยู่อาศัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านอีสานให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วมในการสืบสานมรดกและภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ ให้คงอยู่ต่อไป นายบัวชัยศิลป์ แก้วแสนไชย จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน แคน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป