ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บรรเทิง อ่อนตา (ลำกลอน)

บรรเทิง อ่อนตา

นายบรรเทิง อ่อนตา หรือรู้จักกันดีในนาม หมอลำสุดใจ แดนอุดร เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช๒๔๙๖ เกิดที่บ้านกุดจับ ตำบลกุดจับ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคายเมื่อปี ๒๕๔๙ และสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น๑๕๐ ชั่วโมง ของกรมอาชีวศึกษา ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๔๖

นายบรรเทิง อ่อนตา สนใจเรียนลำกลอนตั้งแต่วัยรุ่นกับหมอลำสำรอง สาธุการ ได้ร่ำเรียนจนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านลำกลอน เป็นหมอลำที่มีสุ้มเสียงร้องไพเราะเป็นเอกลักษณ์ เมื่อเข้าร่วมประกวดหมอลำกลอนจึงมักจะได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมอลำกลอนเสมอ อาทิ รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย การประกวดหมอลำกลอนในงานกาชาด อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ รางวัลชนะเลิศการประกวดหมอลำกลอน ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ จากศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นายบรรเทิง อ่อนตา เป็นทั้งผู้ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประเภทหมอลำกลอนโดยได้ร่วมกิจกรรมแสดงหมอลำกลอนย้อนยุคทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เช่น ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำกลอนย้อนยุค) งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ และร่วมแสดงหมอลำกลอนภูมิปัญญาอีสาน ในงานบุญตัดลูกนิมิต (บุญขอดสิม) พุทธชยันตีพอเพียงเคียงธรรม ณ วัดศรีทรงธรรม จังหวัดอุดรธานี ในปีพุทธศักราช๒๕๕๖ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับหมอลำกลอนแก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่องนายบรรเทิง อ่อนตา สามารถใช้ความรู้ด้านศิลปะการขับลำและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตนถนัดประกอบอาชีพอย่างสุจริต จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ อย่างภาคภูมิและในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ ได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์ชุมชนด้านศิลปวัฒนธรรมไทย (หมอลำกลอน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ

ด้วยความเชี่ยวชาญในการลำกลอน มุ่งสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน และอนุรักษ์ให้อยู่คู่สังคม นายบรรเทิง อ่อนตา หรือ หมอลำสุดใจ แดนอุดร จึงสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (ลำกลอน) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป