ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทสัมภาษณ์พิเศษ : “หมอลำจินตนา ปากไฟ” กับวัฒนธรรมสัมพันธ์ในช่วงวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย : นายต่อพงศ์ เชื้ออุ่น นักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น