ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : KKU CARNIVAL 2020-FANTASTIC NAGAS

โดย : วสุพล ตระกูลไพศาล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี