ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : “Creative Walking Street” ถนนสร้างสรรค์ศิลปะอันทรงคุณค่า

โดย : อารีรัตน์ วงค์จันทรา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี