ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : Amazing Sukhothai Light Up Night 2021 กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

โดย : นายธนวิชญ์ สุดงูเหลือม นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น