ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความวิจัย : วิเคราะห์การสรรหาและคัดเลือกศิลปินมรดกอีสาน

โดย : นายวรศักดิ์ วรยศ นักวิชาการวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น