ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ “โลงศพอีสาน : ภูมิปัญญาเชิงช่างโบราณกับคติความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย”

โดย จักรกฤษณ์ จันทเรือง
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น