ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : โรงทานยิ่งใหญ่ ทำด้วยใจบริสุทธิ์

โดย: นิติภรณ์ ละอำคา นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น