ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ ” เพดานกฐิน จากการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาในชุมชน”

โดย รุจิรา แซ่ปึง
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิจัยวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น