ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: เปิดตำนาน “ผูกเสี่ยว” เชิญเที่ยวงานไหมขอนแก่น

โดย: อารียา พงไพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม