ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ >> เขมรแดง : ทุ่งสังหารวัดใหม่ เสียมราฐ กับความรู้สึกของชาวกัมพูชารุ่นใหม่

โดย >> เกียรติพงศ์ เรืองเกษม นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น