ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: เกไล อิทธิพลการเกี้ยวผ้าคาดเอวสมัยอยุทธยาที่ปรากฏบนภาพจิตกรรมสิมอีสาน

โดย: มัธยม อ่อนจันทร์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น