ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: ฮูปแต้มในสิมอีสาน ทําไมต้องเป็นวรรณกรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดก

โดย: เกียรติพงศ์ เรืองเกษม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น