ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: ฮูปแต้มหมอลํา : ความม่วนที่ไม่เลือนลางจากสิมอีสาน

โดย: บุญพันธ์ โพธิ์สิงห์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น