ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: ฮูปแต้มวัดป่าเลไลย์: ภาพสะท้อนภูมิปัญญาเชิงช่างกับการใช้สีครามธรรมชาติ

โดย: ชุติมา ภูลวรรณ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น