ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : อิทธพลการใช้ตัวอักษรอธิบายภาพจิตรกรรมฝาผนัง​ กรณีศึกษา​จิตรกรรมฝาผนังวัดป่าเรไรย์​ จังหวัดมหาสารคาม​ และวัดภูมินทร์​ จังหวัดน่าน

โดย: นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น