ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: ออนซอนผ้าไหมมัดหมี่ลายแคนแก่นคูน

โดย: อำพล ทะนงอาจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม