ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: อสุภกรรมฐาน ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหน้าพระธาตุพิจารณาเพื่อการปล่อยวาง

โดย: พันศักดิ์ พันธ์เลิศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น