ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ อมรศิลปินมรดกอีสาน “อมรศาสตร์” และ “อมรศิลป์” บนผืนแผ่นดินอีสาน

โดย ธนาภรณ์ อุทธารนิช
นักศึกษาปฎิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น