ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: อนุรักษ์สืบสานศิลปินมรดกอีสาน:ฝ่าวิกฤตโควิด-19 (COVID-19)

โดย: นางสาวศศิพรรณ พระมะโส นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม