ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: หัตถกรรมผ้าทอ ภูมิปัญญาสู่การหารายได้ของชาวหลวงพระบาง

โดย: สถาพร คําจัตุรัส นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น