ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: สุโขทัยในหลวงพระบาง: ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และงานศิลปกรรม

โดย: พิทักษ์ชัย จัตุชัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น