ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : สุโขทัยเมืองโบราณสู่เมืองมรดกโลก

โดย : นายโยธิน โนนทนวงษ์
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น