ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ “สังฮอมศาสตร์ สังฮอมศิลป์ ศิลปินมรดกอีสาน”

โดย วรินทร ทองด้วง
นักศึกษาปฎิบัติสหกิจศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น