ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : สักการะนาค 15 ตระกูล ตัวแทนสายน้ำและความศรัทธา สู่งาน “บุญสมมาบูชานาค”

โดย : พรทิพย์ โยมเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี