ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ “ศิลปวัฒนธรรม หมอลำเรื่องต่อกลอน การจัดการจาก Onsite สู่ Online ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19”

โดย พงษ์ศักดิ์ บุตรดาวาปี
นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย