ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ “ศรัทธาความเชื่อสู่ ประติมากรรมนาค 15 ตระกูล”

โดย ชยานุพงษ์ ต้นสีดา
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม