ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : วัฒนธรรมสัมพันธ์ : ปรับปรนมรดกแห่งความดีงาม วิถีแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดย : นายโชคชัย คำจันทา นักศึกษาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น