ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ “วัฒนธรรมสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติ ปราชญ์ผู้รู้ ครูผู้สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

โดย อนุรักษ์ เรียงสอน
นักศึกษาปฏิบัติการสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น