ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ “วัฒนธรรมความเชื่อเรื่องขันหมากเบ็ง”

โดย จันทร์จิรา สุภาแสน
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม