ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ลมหายใจของเสียงอีสานกับวิกฤตการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน

โดย : นายอดิศร ถือสยม นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น