ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ – ร้านขายสินค้าที่ระลึกในเมืองมรดกโลก : กรณีศึกษาวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง

>>คลิกอ่านได้ที่นี่<<


โดย : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

]]>