ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: รูปแบบซุ้มประตูมณฑปทรงปราสาทยอด วัดแสนสุขาราม หลวงพระบาง

โดย: ฉัตรมงคล ระวิโรจน์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น