ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทความ : รูปจำหลักมีชีวิต สู่การแสดงระบำสุโขทัย

โดย : นายธนวัฒน์ มีศรี
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น