ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : รายงานสหกิจศึกษา เรื่อง “ธุงที่ปรากฏในวรรณกรรมอีสาน”

โดย : นายโชคชัย คำจันทา สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น