ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: รถไฟลาว – จีน กับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองหลวงพระบาง ในมุมมองของคนท้องถิ่น

โดย: เกียรติพงศ์ เรืองเกษม นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น