ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ: มิสวาเลนฮัก รักวาเลนไทน์

โดย: วชิรวิชญ์ ปาสาเน นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาประวัติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม