ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ>> มกร : รูปแบบและความหมายในปราสาทบันทายสรี

โดย>> ปัญญาวิศิษฐ์ สุริสุข นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรม และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น