ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
en th

บทความ : ภูมิปัญญา ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

โดย: วิระชัย แก้วมาตย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิจัยวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น